رحماني ع., زرگر ا., and گرمه ای ز. “The Study of Literary Populism in Tawfiq Al-Hakim’s Plays”. LANGUAGE ART, vol. 4, no. 4, Dec. 2019, pp. 77-94, doi:10.22046/LA.2019.22.