بوزيان ر. “Constituent Order in Minimalist Syntax, Universals and Parameters. (VP-Specifier and VP-Complement Order)”. LANGUAGE ART, vol. 2, no. 1, Jan. 2017, pp. 69-94, doi:10.22046/LA.2017.04.