[1]
محمدبیگی ش. and حسینی س. م., “Linguistic Geometry of Surat Al-Hamd”, LA, vol. 2, no. 3, pp. 21–32, Aug. 2017.