[1]
رحماني ع., زرگر ا., and گرمه ای ز., “The Study of Literary Populism in Tawfiq al-Hakim’s Plays”, LA, vol. 4, no. 4, pp. 77–94, Dec. 2019.