رحماني ع., زرگر ا. and گرمه ای ز. (2019) “The Study of Literary Populism in Tawfiq al-Hakim’s Plays”, LANGUAGE ART, 4(4), pp. 77–94. doi: 10.22046/LA.2019.22.