محمدبیگی شاهرخ, and حسینی سید محمدهادی. 2017. “Linguistic Geometry of Surat Al-Hamd”. LANGUAGE ART 2 (3):21-32. https://doi.org/10.22046/LA.2017.14.