بوزيان رشيد. 2017. “Constituent Order in Minimalist Syntax, Universals and Parameters. (VP-Specifier and VP-Complement Order)”. LANGUAGE ART 2 (1):69-94. https://doi.org/10.22046/LA.2017.04.