محمدبیگی ش., & حسینی س. م. (2017). Linguistic Geometry of Surat Al-Hamd. LANGUAGE ART, 2(3), 21–32. https://doi.org/10.22046/LA.2017.14