(1)
محمدبیگی ش.; حسینی س. م. Linguistic Geometry of Surat Al-Hamd. LA 2017, 2, 21-32.