(1)
رحماني ع.; زرگر ا.; گرمه ای ز. The Study of Literary Populism in Tawfiq Al-Hakim’s Plays. LA 2019, 4, 77-94.