بررسی طنزهای اکبر اکسیر در ارتباط با شاعران

Authors

  • KHODABAKHSH ASADOLLAHI عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه محقق اردبیلی

Keywords:

طنز، لطیفه¬گویی، اکبر اکسیر، شعر امروز، امکان تکرار تجربه

Abstract

The purpose of this article is to study the good humor of Elixir with the great classical and contemporary poets of the Persian language that is present in his satire. For this purpose, the satirical poems of Akbar Elixir's collection of poems, which correspond to the most important theories of humor such as "superiority", "contradiction", "meta-communication" and "psychoanalysis", are examined descriptively and analytically. We have analyzed and said that the elixir, by successfully creating a joke and using humorous tricks, with tools such as puns, ambiguities and inconsistent and contradictory words, extreme similes and exaggerations, critical thoughts and some views. Presents its constructive and social aspects. The result: the masterpieces of the past or the great and successful poets of the past, despite specific criteria and frameworks, can be repeated in the present; The poems of Hafez, Rumi and Shamlou, despite their unique features, are probably reproducible in the present and modern poets such as Elixir, with creativity, love and interest in the Persian language and culture and the establishment of great and successful poets such as Hafez. And Rumi, as well as paying attention to some of today's characteristics such as objectivity, brevity, simplicity, breaking the foundation with a touch of humor, follow in the footsteps of the great and bring to life the successful experiences and patterns of the past in the present.

References

کتاب¬ها

آرین¬پور، یحیی (1375) از صبا تا نیما، ج 2، تهران، زوّار.

آسابرگر، آرتور (1380) روایت در فرهنگ عامیانه، رسانه و زندگی روزمره، ترجمۀ محمدرضا لیراوی، تهران، سروش.

آسابرگر، آرتور (1398) تحلیل گفتمان کاربردی، ترجمۀ حسین پاینده، تهران، مروارید.

اصلانی، محمدرضا (1385) فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنز، تهران، کاروان.

اکسیر، اکبر (1393) مالاریا، تهران، مروارید.

اکسیر، اکبر (1394) ملخ¬های حاصل¬خیز، تهران، مروارید.

اکسیر، اکبر (1395) ما کو تا اونا شیم، تهران، مروارید.

اکسیر، اکبر (1396) پستۀ لال سکوت دندان¬شکن است، تهران، مروارید.

باطنی، محمدرضا (1380) توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی، تهران، امیرکبیر.

پلارد، آرتور (1383) طنز، ترجمۀ سعید سعیدپور، تهران، مرکز.

پورنامداریان، محمدتقی (1388) گمشدۀ لب دریا، تهران، سخن.

جمال¬زاده، سیدمحمدعلی (1382) فرهنگ لغات عامیانه، تهران، سخن.

حسینی فسایی، میرزا حسن (1378) فارسنامۀ ناصری، تصحیح و تحشیۀ منصور رستگار فسایی، تهران، امیرکبیر.

زرین¬کوب، عبدالحسین (1386) با کاروان حله، تهران، علمی.

شاله، فلیسین (1331) فروید و فرویدیسم، ترجمۀ ا، وکیلی، تهران، رنگین.

شیری، علی¬اکبر (1386) درآمدی بر گویش¬شناسی، تهران، مازیار.

طبیبیان، سیدحمید (1393) آیین درست در دانش بلاغت و عروض، تهران، امیرکبیر.

فتوحی، محمود (1392) سبک¬شناسی، نظریه¬ها، رویکردها و روش¬ها، تهران، سخن.

کاپلستون، فردریک (1380) تاریخ فلسفه (از دکارت تا لایب نیتس). ج4، ترجمۀ غلام¬رضا اعوانی، تهران، سروش.

ماریال، جان (1396) فلسفۀ شوخی، ترجمۀ غلام¬رضا اصفهانی، تهران، ققنوس.

مدرسی، یحیی (1368) درآمدی بر جامعه¬شناسی زبان، تهران، مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ولک، رنه (1377) تاریخ نقد جدید، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، ج 1، تهران، نیلوفر.

ولک، رنه (1379) تاریخ نقد جدید، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، ج 2، تهران، نیلوفر.

ولک، رنه (1385) تاریخ نقد جدید، ترجمۀ سعید ارباب شیرانی، ج 6، تهران، نیلوفر.

همایی، جلال¬الدین (1373) فنون بلاغت و صناعات ادبی، تهران، هما.

یوسفی، غلامحسین (1376) چشمۀ روشن، تهران، علمی.

مقاله¬ها

رستگار فسایی، منصور (1380) «سعدی و حافظ دو آفتاب در یک سرزمین»، سعدی¬شناسی، ج4، صص 13- 28.

صفایی، علی و باهره پاسخی (1395) «بررسی مؤلفه¬های طنز در شعر فرانو با تأکید بر اشعار اکبر اکسیر»، مجلۀ زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز، سال 69، ش 234، صص 95- 117.

Published

2023-04-21

How to Cite

ASADOLLAHI, K. (2023). بررسی طنزهای اکبر اکسیر در ارتباط با شاعران: . LANGUAGE ART, 7(4). Retrieved from https://languageart.ir/index.php/LA/article/view/291